நீயில்லாத வாழ்க்கை

வண்ணங்கள் இல்லாத

வானவில் போலானது —

எனக்கு !!!

மறக்கவே நினைத்தேன்

அன்று — உன்னை !!!

இன்று நீ ..

நினைக்கவே மறுக்கிறாயா ??

ஒவ்வொரு நொடிகளையும்

உன் நினைவுகளால் கழிக்கிறேன் ……

. இன்று !!!

உன் நினைவுகளில்

ஒரு நொடியேனும்

என் நினைவுகள் ????

எல்லா அன்பையும் தந்தாய் !!!

என் இதயம் சுமை கண்டது …

இன்று எல்லா அன்பையும்

பறித்தாய் …

மேலும் சுமை கொண்டது !!

Advertisements