அன்று
என் கண்ணீரை துடைக்க
நீ இருந்தாய் …
இன்று
என் கண்ணீராய் உருமாறி
போனாய் .. ??
பேசிய வார்த்தைகள்
என் காதுகளில் …
இன்றும்..

தொலைத்தாலும் தொலையாதது

உன் மேல் நான் கொண்ட
அன்பு …
எத்தனை நாள் என் இதயம்
சுமை கொள்ளும் ?
நீயே என் வாழ்வாகி போனாய்
என்று என் நிஜமாகி போவாய் ??
Advertisements